top of page
Algemene voorwaarden

Zwemschool de Waterdruppel, welke is opgericht op 25 maart 2018 is thans aangegaan voor onbepaalde tijd om zwemles te mogen geven namens de NRZ.

Toepasselijkheid en definities

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Zwemschool De Waterdruppel doet en op alle overeenkomsten die zij sluit.

 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder deelnemer, de natuurlijke persoon die zwemlessen volgt bij Zwemschool De Waterdruppel, wederpartij de contractspartij van Zwemschool Zwemschool en de online website www.dewaterdruppel.nl

2

Activiteiten

 1. Het geven van zwemles aan kinderen en volwassenen met als doel het behalen van het Nationale Zwemdiploma C.

 2. Het organiseren van vakanties met zwemlessen.

 3. Het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor verschillende uiteenlopende doelgroepen.

3

Inschrijven

 1. Overeenkomst tussen partijen gaat in op de datum van inschrijving via de website of middels een persoonlijke bevestiging per mail.

 2. Inschrijving geldt steeds tot wederopzegging.

 3. Uw kind dient minimaal 5 jaar en watervrij te zijn om te mogen deelnemen aan de lessen namens de NRZ methode. Wat watervrij precies inhoud kunt u terugvinden op de website www.dewaterdruppel.nl. Indien uw kind nog niet watervrij is of te jong dan kan er gestart worden met het instaptraject. Hierover kunt u meer info vinden op de website.

 4. De lessen duren 30 minuten en kunnen in overleg met Zwemschool De Waterdruppel worden gewijzigd of meerdere keren per week worden ingepland.

4

Lesrooster

 1. Gedurende het jaar worden alle lessen gegeven volgens een rooster.

 2. De dagen en tijden waarop lessen worden gegeven kunnen tussentijds worden aangepast.

 3. De lessen gaan niet altijd tijdens de vakanties door, de lessen gaan door volgens het rooster op de website van Zwemschool De Waterdruppel of in overleg met de klant.

 4. Tijdens landelijke feestdagen wordt er geen les gegeven.

5

Ziekte of afwezigheid

 1. Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door ziekte of anderszins, dient u de leerling per e-mail af te melden. 

 2. De gemiste lessen dienen minimaal 6 uur van te voren via zwemscore te worden afgemeld. De afgemelde les wordt dan opgespaard als inhaal tegoed. Dit inhaal tegoed kunt u gebruiken om een inhaalles in te plannen.

 3. Er kan maximaal een inhaal tegoed van 6 lessen worden opgespaard, indien er nog niet is ingehaald alvorens het afzwemmen plaatsvindt, dan kan dit alsnog worden verrekend.

6

Afzwemlocatie

Het afzwemmen vindt plaats in een daarvoor geschikt zwembad, dit kan afwijken van de locatie waar de lessen worden verzorgd. Dit zal van te voren duidelijk worden gecommuniceerd, zowel op de website als per e-mail.

7

Afwezigheid ouders/verzorger

 1. De zweminstructeur/-ice bepaald per individueel geval of het beter is voor een kind of de aanwezigheid van de ouder / verzorger in de zwemzaal gewenst is.

 2. De aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

 3. Het is toegestaan tijdens de lessen film of foto opnamen te maken.
  Uitsluitend van de desbetreffende docent en het desbetreffende kind/kinderen.
  En niet van andere hotelgasten en of medewerkers, die toevallig in het zwembad aanwezig kunnen zijn

8

Proefzwemmen en afzwemmen

 1. Het Afzwemmen bij Zwemschool De Waterdruppel, geschiedt conform de normen van de diploma eisen van de NRZ methode. Deze staan ook op de website www.dewaterdruppel.nl vermeldt.

 2. Het proefzwemmen vindt één of twee weken voor het afzwemmen plaats. Aanwezigheid hierbij is een voorwaarde om te kunnen afzwemmen.

 3. Enkele dagen voorafgaand aan het proefzwemmen en diplomazwemmen krijgt u hier een uitnodiging van.

 4. Deelname aan het proefzwemmen geeft geen garantie voor deelname aan het diploma zwemmen.

9

Betaling

 1. Door het invullen van het inschrijfformulier gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en bent u verplicht het Zwemles Pakket aan te schaffen.

 2. Het lesgeld wordt maandelijks automatisch geïncasseerd. Bijvoorbeeld tussen 1 en 8 oktober wordt het lesgeld van de maand september afgeschreven. Wanneer er door vakantie of andere feestdagen lessen komen te vervallen, dan zijn de kosten per maand uiteraard minder dan gebruikelijk en zal dit niet in de incasso worden meegeteld.

 3. Wanneer er door vakantie of andere feestdagen lessen komen te vervallen, dan zijn de kosten per maand uiteraard minder van gebruikelijk en zal dit op de factuur te zien zijn.

 4. De kosten voor het proef- en diploma zwemmen zijn €20.

 5. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim.
  De wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.
  Het kind zal dan worden uitgesloten van de zwemles.

 6. Indien de wederpartij in gebreke blijft bij de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor diens rekening. Buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

 7. Mocht u een betalingsregeling willen treffen, dan kan dit in overleg met Zwemschool De Waterdruppel.

10

Prijswijziging

Zwemschool De Waterdruppel is jaarlijks gerechtigd haar tarieven aan te passen.

11

Opzegging

 1. Met de overeenkomst kan worden opgezegd tegen het einde van een betaalperiode en met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Deze gaat in op de 1e van de maand. Als u dus op 30 April opzegt, dan gaat dat in per 1 Mei. Als u op 2 Mei opzegt, gaat dit pas in vanaf 1 Juni.

 2. Opzegging dient ten alle tijden schriftelijk te gebeuren.

 3. Bij opzegging voordat de mogelijkheid bestond om af te zwemmen voor het diploma, geldt géén restitutie van het inschrijfgeld en/of het reeds betaalde Zwemles Pakket.

12

Veiligheid

 1. Zwemschool De Waterdruppel spant zich in alle lessen met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voor te bereid en te geven.

 2. Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te worden vermeldt. Alleen dan kan de zweminstructeur/-ice bij het lesgeven rekening houden met deze zaken. Zwemschool De Waterdruppel is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.

 3. In het belang van de veiligheid dienen de huisregels van het zwembad te worden opgevolgd.
  Deze huisregels zijn te vinden op de website www.dewaterdruppel.nl en worden u direct na inschrijving verstuurd.

13

Aansprakelijkheid

 1. Zwemschool De Waterdruppel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht, bijvoorbeeld wanneer lessen niet door kunnen gaan wegens ziekte van haar werknemers of (brand) schade aan het gebouw waarin de lessen worden gegeven.

 2. Zwemschool De Waterdruppel is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt en die rechtstreeks het gevolg is van een aan Zwemschool De Waterdruppel toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van Zwemschool De Waterdruppel jegens de wederpartij en jegens derden is steeds beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

 3. Als het voor Zwemschool De Waterdruppel ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van schade beperkt tot het bedrag dat door de Zwemschool De Waterdruppel voor de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

 4. De wederpartij vrijwaart Zwemschool De Waterdruppel tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze aanspraken het bepaalde in artikel 14 sub a, b en c te buiten gaan.

 5. De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Zwemschool De Waterdruppel en/of haar werknemers.

 6. Zwemschool De Waterdruppel is gemachtigd voorwaarden die voor de relatie tussen haar en een door haar ingeschakelde derde gelden of die door de derde worden bedongen, waaronder mede begrepen beperkingen van aansprakelijkheid, mede namens de wederpartij te aanvaarden, zonder voorafgaand overleg. Zwemschool De Waterdruppel zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de wederpartij voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft.

 7. Zwemschool De Waterdruppel is niet aansprakelijk voor de wijze waarop derden hun werkzaamheden uitvoeren en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Zwemschool De Waterdruppel.

14

Restitutie gelden

 1. Bij uitsluiting van deelname aan de lessen heeft u geen recht op teruggave van reeds betaald lesgeld.

 2. Bij het door overmacht geen doorgang vinden van lessen als gevolg van het onbruikbaar zijn van (één van) de leslocaties, vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats. Deze lessen kunnen via zwemscore als tegoed worden opgespaard, dit wordt pas verrekend tegen de tijd dat er afgezwommen wordt.

 3. Na het afzwemmen voor het NRZ diploma stopt het betalen van het lesgeld.

 4. Er vindt nimmer restitutie van gelden plaats.

15

Privacybescherming

 1. Persoonsgegevens worden door Zwemschool De Waterdruppel alleen gebruikt voor de hiervoor omschreven werkzaamheden en de direct betrokken partijen. Deze gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en nimmer aan derden worden verstrekt. De gegevens kunnen voor klanttevredenheidsonderzoeken worden gebruikt en zullen na het behalen van het diploma of na opzegging ten alle tijden worden gewist.

 2. Tijdens de zwemlessen of bijzondere evenementen zoals het diplomazwemmen kan het voorkomen dat er foto’s, video’s of televisieopnames gemaakt worden van u en/of uw kind(eren). Deze foto’s worden gebruikt voor publicatie op onze website, social media, of het illustreren van onze publicaties. Als uw wenst dat er geen foto’s, video’s of televisieopnames van u of uw kinderen worden gemaakt, dient u dit nadrukkelijk per e-mail door te geven aan Zwemschool De Waterdruppel.

16

Geschillen

 1. Alle geschillen tussen Zwemschool De Waterdruppel en u worden beheerst door Nederlands recht.

 2. Alle geschillen tussen Zwemschool De Waterdruppel en u worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Zwemschool De Waterdruppel gevestigd is.

17

Slotbepalingen

 1. Door de betaling van het inschrijfgeld en/of invullen van het inschrijfformulier, verklaard u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard.

bottom of page